Saturday, June 24, 2017

Diễn viên Phim Quân Sư Liên Minh

Ngô Tú Ba vai Tư Mã Ý
Lưu Đào vai Trương Xuân Hoa (vợ cả/chính thất của Tư Mã Ý)
Lý Thần vai Tào Phi (Ngụy Văn đế)
Trương Quân Ninh vai Bách Dục Liên (vợ thứ của Tư Mã Ý)
Vu Hòa Vỹ vai Tào Tháo (thừa tướng Đông Hán - sau là Ngụy vương)
Đường Nghệ Hân vai Quách Chiếu (hoàng hậu của Ngụy Văn Đế)
Trương Chỉ Khê vai Chân Mật (Văn Chiêu hoàng hậu)
Vương Kính Tùng vai Tuân Úc (mưu sỹ của Tào Tháo)
Vương Đông vai Tư Mã Phu (em trai Tư Mã Ý)
Vương Nhân Quân vai Tào Thực

Đàn Kiện Tư vai Tư Mã Chiêu
Trailer Phim Quân Sư Liên Minh
Diễn viên Phim Quân Sư Liên Minh Rating: 4.5 Diposkan Oleh: le trungkien

0 nhận xét:

Post a Comment