Thursday, April 19, 2018

Review phim Độc Cô Thiên Hạ

Chiếu tháng 3 - tháng 4 2018 Số tập: 55 Phim này nhân vật chính Dương Kiên và Độc Cô Già La nhưng diễn xuất của An Dĩ Hiên trong v...